สัมมนาและจัดแถลงข่าวประกวด e-Book ร่วมกับ SIPA
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 6 ณ ม.นอร์ท-เชียงใหม่/ม.พายัพ
คณะกรรมการฝ่ายฯ ฟังบรรยายโปรแกรม I Love Library
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 5 ณ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
view all

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
อีเมล์
1 ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร ประธาน

somchit.l@bu.ac.th

2 รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ รองประธาน

wichian@siam.edu

3 อ.นิพนธ์ ลิ่มบุญสืบสาย รองประธาน nippon@northcm.ac.th
4 ดร.ชนันนา รอดสุทธิ กรรมการ shanana.r@bu.ac.th
5 ดร.ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ กรรมการ thanakorn.w@bu.ac.th
6 อ.พันธมิตร คุณศรีรักษ์สกุล กรรมการ phantamit.k@bu.ac.th
7 อ.มนัสนันท์ เพชรธรรมรัฐ กรรมการ manasanun_ pe@arc.kbu.ac.th
8 อ.สุธีรา ธาตรีนรานนท์ กรรมการ suteera99@hotmail.com
9 อ.สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ กรรมการ khonwat@gmail.com
10 อ.ชฎิล เกษมสันต์ กรรมการ chadin.kan@dpu.ac.th
11 อ.เอนก นามขันธ์ กรรมการ anake_cc@thonburi-u.ac.th
12 อ.อัครเดช ศิริพงศ์วัฒนา กรรมการ akkadate.si@northbkk.ac.th
13 อ.ธีรชิต พาสุกรี กรรมการ toto_ptu@hotmail.com
14 อ.มยุรี ยาวิลาศ กรรมการ mayoree1@payap.ac.th
15 อ.จตุรงค์ จิตติยพล กรรมการ jarongc@hotmail.com
16 ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร กรรมการ arrerut@hotmail.com
17 อ.เจนจิรา รัตนเพียร กรรมการ jane_rbac@hotmail.com
18 อ.อุไรวรรณ วิพุทธิกุล กรรมการ uraiwan.vi@spu.ac.th
19 ดร.ภาณุชาติ   บุณยเกียรติ   กรรมการ panuchart_bun@utcc.ac.th
20 อ.ธวัช จัตุรัส กรรมการ thawat_hcu@hotmail.com
21 ดร.จีระประภา ละอองคำ กรรมการ chirapraphalng@au.edu
22 อ.ธนบดี ศรีธนนันท์ กรรมการ thana@sau.ac.th
23 อ.อารีย์ เพชรหวน กรรมการ aree@southeast.ac.th
24 อ.ณฐมน น้อยจีน กรรมการ natamon@dtc.ac.th
25 ผศ.พวงน้อย โลหะขจรพันธ์ กรรมการ puangnoi@hotmail.com
26 อ.เสกสรรค์ ปัญญาฐานะ กรรมการ sekson@rc.ac.th
27 อ.ณัฐกร เฉยศิริ เลขานุการ nattakorn.c@bu.ac.th
28 อ.ศิริวรรณ ศิริภิรมย์ ผู้ช่วยเลขานุการ siriwan.s@bu.ac.th