ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 2/2559 27 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
โครงการการเสวนาและศึกษาดูงาน เรื่อง "เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลง จาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom"
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาและศึกษาดูงาน เรื่อง เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลงจาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 3/2557 22ส.ค. 2557 ณ ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
(วาระที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2562)
1. ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
2. ดร.จอมขวัญ ผลภาษี ประธาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3. ดร.อภิรดี อำนรรฆมณี รองประธาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4. ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ กรรมการ มหาวิทยาลัยรังสิต
5. ดร.พนิตา สุรชัยกุลวัฒน์ กรรมการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
6. อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร กรรมการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
7. อาจารย์จินตนา ปรัสพันธ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8. อาจารย์ภคพร อำมาตย์มณี กรรมการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
9. รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยสยาม
10. อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์ กรรมการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
11. นางสุดารัตน์ ช้างเชื้อวงษ์ เลขานุการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
12. นางสาวรัชนี เกษศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
13. นางพิศมัย นุ่มสวัสดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
14. นายฉลอง เพชรพราว ผู้ช่วยเลขานุการ 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
(วาระที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2560)
1. ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน ประธาน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
3. ดร.จอมขวัญ ผลภาษี รองประธาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
4. ดร.อัฏฐิภา จุลพิสิฐ กรรมการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
5. ผศ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา กรรมการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
6. อาจารย์ชฎิล เกษมสันต์ กรรมการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
7. ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ กรรมการ มหาวิทยาลัยรังสิต
8. รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยสยาม
9. ดร.จีระประภา ละอองคำ กรรมการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
10. นางสาวปนัดดา บุญสิงห์ เลขานุการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11. นางสาวรัชนี เกษศิริ เลขานุการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
12. นางสาวจุฑามาศ ดุษฎีสุนทรสกุล เลขานุการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
(วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)
1. ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. ดร.รักษ์ พรหมปาลิต ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
3. ดร.กิตติพัฒน์ สุวรรณชิน ประธาน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
4. รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ รองประธาน มหาวิทยาลัยสยาม
5. ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ รองประธาน มหาวิทยาลัยรังสิต
6. อาจารย์เนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา กรรมการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
7. ผศ.ดร.อารีย์ ชื่นวัฒนา กรรมการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8. ดร.จีระประภา ละอองคำ              กรรมการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
9. ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธุ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยรังสิต
10. ดร.จอมขวัญ ผลภาษี   กรรมการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
11. ดร.ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์   กรรมการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
12. อาจารย์ชฎิล เกษมสันต์ กรรมการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
13. อาจารย์พันธมิตร  คุณศรีรักษ์สกุล  กรรมการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
14. อาจารย์อเนก นามขันธ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยธนบุรี
15. อาจารย์วณิชากร แก้วกัน  เลขานุการ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
(วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2556)
1. ผศ.สมจิตต์ ลิขิตถาวร ประธาน

somchit.l@bu.ac.th

2. รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ รองประธาน

wichian@siam.edu

3. อ.นิพนธ์ ลิ่มบุญสืบสาย รองประธาน nippon@northcm.ac.th
4. ดร.ชนันนา รอดสุทธิ กรรมการ shanana.r@bu.ac.th
5. ดร.ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ กรรมการ thanakorn.w@bu.ac.th
6. อ.พันธมิตร คุณศรีรักษ์สกุล กรรมการ phantamit.k@bu.ac.th
7. อ.มนัสนันท์ เพชรธรรมรัฐ กรรมการ manasanun_ pe@arc.kbu.ac.th
8. อ.สุธีรา ธาตรีนรานนท์ กรรมการ suteera99@hotmail.com
9. อ.สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ กรรมการ khonwat@gmail.com
10. อ.ชฎิล เกษมสันต์ กรรมการ chadin.kan@dpu.ac.th
11. อ.เอนก นามขันธ์ กรรมการ anake_cc@thonburi-u.ac.th
12. อ.อัครเดช ศิริพงศ์วัฒนา กรรมการ akkadate.si@northbkk.ac.th
13. อ.ธีรชิต พาสุกรี กรรมการ toto_ptu@hotmail.com
14. อ.มยุรี ยาวิลาศ กรรมการ mayoree1@payap.ac.th
15. อ.จตุรงค์ จิตติยพล กรรมการ jarongc@hotmail.com
16. ผศ.อารีรัตน์ แย้มเกษร กรรมการ arrerut@hotmail.com
17. อ.เจนจิรา รัตนเพียร กรรมการ jane_rbac@hotmail.com
18. อ.อุไรวรรณ วิพุทธิกุล กรรมการ uraiwan.vi@spu.ac.th
19. ดร.ภาณุชาติ   บุณยเกียรติ   กรรมการ panuchart_bun@utcc.ac.th
20. อ.ธวัช จัตุรัส กรรมการ thawat_hcu@hotmail.com
21. ดร.จีระประภา ละอองคำ กรรมการ chirapraphalng@au.edu
22. อ.ธนบดี ศรีธนนันท์ กรรมการ thana@sau.ac.th
23. อ.อารีย์ เพชรหวน กรรมการ aree@southeast.ac.th
24. อ.ณฐมน น้อยจีน กรรมการ natamon@dtc.ac.th
25. ผศ.พวงน้อย โลหะขจรพันธ์ กรรมการ puangnoi@hotmail.com
26. อ.เสกสรรค์ ปัญญาฐานะ กรรมการ sekson@rc.ac.th
27. อ.ณัฐกร เฉยศิริ เลขานุการ nattakorn.c@bu.ac.th
28. อ.ศิริวรรณ ศิริภิรมย์ ผู้ช่วยเลขานุการ siriwan.s@bu.ac.th