ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 2/2559 27 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
โครงการการเสวนาและศึกษาดูงาน เรื่อง "เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลง จาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom"
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาและศึกษาดูงาน เรื่อง เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลงจาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 3/2557 22ส.ค. 2557 ณ ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

เดือน

ปี

สถานที่รับเป็นเจ้าภาพ

รายงานการประชุม

(วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 - 31 กรกฎาคม 2558)
22 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
20 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มกราคม
หรือ
ธันวาคม
2558

2557
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
24 ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
22 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
20 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยรังสิต
27 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยสยาม

เดือน

ปี

สถานที่รับเป็นเจ้าภาพ

รายงานการประชุม

(วาระที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2556)
17 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
24 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยรังสิต
13 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
6-7 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่และมหาวิทยาลัยพายัพ
17 ตุลาคม 2555 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
21 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
19 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
24 เมษายน 2555 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
20 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัยสยาม