ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 2/2559 27 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
โครงการการเสวนาและศึกษาดูงาน เรื่อง "เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลง จาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom"
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาและศึกษาดูงาน เรื่อง เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลงจาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 3/2557 22ส.ค. 2557 ณ ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 2/2557 20 มิ.ย. 2557 ณ ม.รังสิต

             คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) จัดประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง ๑-๓๐๘ ชั้น ๓ อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต