ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 2/2559 27 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
โครงการการเสวนาและศึกษาดูงาน เรื่อง "เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลง จาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom"
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาและศึกษาดูงาน เรื่อง เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลงจาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 3/2557 22ส.ค. 2557 ณ ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 3/2557 22 ส.ค. 2557 ณ ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

             คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) จัดประชุมฝ่ายฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต และในช่วงบ่ายได้เข้าศึกษาดูงาน Smart Classroom ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต