ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 2/2559 27 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
โครงการการเสวนาและศึกษาดูงาน เรื่อง "เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลง จาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom"
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาและศึกษาดูงาน เรื่อง เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลงจาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 3/2557 22ส.ค. 2557 ณ ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาและศึกษาดูงาน เรื่อง เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลงจาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom

              ด้วยคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ได้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางเทคโนโลยีการศึกษา "การเสวนาและศึกษาดูงาน เรื่อง เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลงจาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom" ขึ้น ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยรังสิต และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกระบวนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ Smart Classroom ระหว่างสถาบันการศึกษา

              ในการนี้ คณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการเสวนาและศึกษาดูงานดังกล่าว ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนับเป็นชั่วโมงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพสำหรับบุคลากร ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาได้

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. จดหมายเชิญ
  2. แบบเสนอโครงการ
  3. แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
  1. หัวข้อการบรรยาย "กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"