ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 2/2559 27 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
โครงการการเสวนาและศึกษาดูงาน เรื่อง "เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลง จาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom"
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาและศึกษาดูงาน เรื่อง เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลงจาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 3/2557 22ส.ค. 2557 ณ ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

โครงการการเสวนาและศึกษาดูงาน เรื่อง "เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลง จาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom"

             โครงการการเสวนาและศึกษาดูงาน เรื่อง “เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลง จาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom" จัดโดย ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เมื่อวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบันในกลุ่ม สสอท. ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยกิจกรรมในภาคเช้า จัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ (201) ชั้น 2 อาคารดิจิทัลมัลติมีเดียคอมเพล็กซ์ (ตึก 15) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ โดย ท่าน รศ. ยืน ภู่วรวรรณ เรื่อง “กระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21” การเสวนา เรื่อง “เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลง จาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom” โดย ผศ. ดร. วลัยภรณ์ นาคพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร ผู้ช่วยคณบดีคณะ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินรายการโดย อาจารย์ชฏิล เกษมสันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และกิจกรรมศึกษาดูงาน Smart Classroom และสาธิตการสอนใน Smart Classroom โดย อาจารย์ต้นแบบ Smart Classroom มหาวิทยาลัยรังสิต (Champions) ส่วนในภาคบ่ายเป็นการศึกษาดูงานและสาธิตการสอน ณ Smart Classroom ชั้น 5 อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

ดาวน์โหลดเอกสาร

  1. สรุปองค์ความรู้จากการบรรยายและการเสวนา
ภาพกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยรักสิต

ภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต