ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 2/2559 27 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
โครงการการเสวนาและศึกษาดูงาน เรื่อง "เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลง จาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom"
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาและศึกษาดูงาน เรื่อง เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลงจาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 3/2557 22ส.ค. 2557 ณ ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
  1. วางแผนและดำเนินงานตามแผนงานโครงการและกิจกรรมของคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา ในวาระ 2 ปี (1 สิงหาคม 2554- 31 กรกฎาคม 2556)
  2. จัดการความรู้ด้านทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา โดยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM by Knowledge  Sharing) ระหว่างสถาบัน เพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันด้านฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Book
   ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การค้นคว้าและการวิจัยของทั้งคณาจารย์และนักศึกษา
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดทำบทเรียนออนไลน์โดยเน้นในรูปแบบ e-Learning          
  5. สนับสนุนการพัฒนาสื่อดิจิตอล (Digital Media) เพื่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่ และการสื่อสารองค์กรภายในสถาบันหรือระหว่างสถาบัน
  6. จัดอบรม/สัมมนา/ดูงาน เพื่อสร้างเสริมความรู้ด้านทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษาที่สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่
  7. สร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันเพื่อบริหารจัดการซอฟต์แวร์หรือการให้คำแนะนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์กับสถาบันการศึกษา  
  8. สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษาภายในเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานประจำปีของสมาคมฯ
  9. ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ