ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 2/2559 27 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยสยาม
โครงการการเสวนาและศึกษาดูงาน เรื่อง "เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลง จาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom"
ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาและศึกษาดูงาน เรื่อง เทคนิคและกระบวนการเปลี่ยนแปลงจาก Traditional Classroom สู่ Smart Classroom
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฯ ครั้งที่ 3/2557 22ส.ค. 2557 ณ ม.กรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
    1. สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา รอบ 1 ปี (ส.ค. 56 - ก.ค. 57)
    2. สรุปผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา รอบ 1 ปี (ส.ค. 56 - มิ.ย. 57)
    3. สรุปผลการดําเนินงานฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีการศึกษา (ส.ค. 2554 – ก.ค. 2556)